گرفتن کابل مسی را خرد و مرتب کرد قیمت

کابل مسی را خرد و مرتب کرد مقدمه

کابل مسی را خرد و مرتب کرد